Wil jij lid worden van deze prachtige vereniging en heb jij zin om fanatiek te gaan basketballen?
Vul dan hieronder het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Word lid!

 • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 64 MB.
  Wil je competitie gaan spelen? Upload dan hier je pasfoto.
 • Ondergetekende verklaart hiermee bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en meldt zich aan als lid van Basketballvereniging Oaters Joure. Tevens verklaart ondergetekende kennis te hebben genomen van het “Huishoudelijk Reglement” en aanvaardt de verplichtingen die het lidmaatschap met zich meebrengt. De privacy policy van onze vereniging staat op onze website.

 • (Voor leden jonger dan 18 jaar moet één van de ouders of voogden ondertekenen)
 • Voor Ouders/ verzorgers van jeugdleden en Senioren

  Wilt u iets voor onze club betekenen en meehelpen met de ontwikkeling van onze vereniging?
 • Machtiging

  Ondergetekende machtigt hierbij tot wederopzegging Basketballvereniging Oaters Joure om van zijn/haar hieronder genoemde IBAN (rekening) maandelijks contributie af te schrijven wegens het lidmaatschap van B.V. Oaters Joure.
 • Ondergetekende verklaart zich tevens akkoord met de bepalingen in het huishoudelijk reglement.
 • * Het aanmeldingsformulier inleveren bij de trainer coach * Het huishoudelijk reglement dient u in uw bezit te houden
 • Algemene verordening gegevensbescherming

  Geef hieronder aan waar je toestemming voor geeft.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bekijk onze contributies

Algemeen:

1) De vereniging is een niet zondag vereniging

2) Het aanmelden als lid geschiedt via een aanmeldingsformulier.

3) Nieuwe leden ontvangen bij hun toetreden tot de vereniging een verkort exemplaar van het huishoudelijk reglement. Dit exemplaar is aan het inschrijfformulier gehecht. De statuten en het huishoudelijke reglement liggen voor een ieder ter inzage bij de secretaris.

4) Leden zijn zij, die zich schriftelijk, door middel van een inschrijfformulier bij de secretaris hebben aangemeld en door het bestuur zijn aangenomen. Bij leden die jonger zijn dan 18 jaar, moet het inschrijfformulier ondertekend zijn door ouder(s) of verzorger(s). Zij, die zich voor 2 april niet schriftelijk bij de ledenadministratie hebben afgemeld dienen de volledige contributie voor het seizoen daarop volgend te betalen.

5) Leden die zich aan het eind van het seizoen afmelden en het erop volgende seizoen weer lid worden, zijn de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. De achterstallige contributie zal bij de eerste contributie-inning verrekend worden. In geval van een zwangerschap kan het lidmaatschap (contributie) opgeschort worden, het is aan het lid om dit aan te vragen. Bij hervatting van de trainingen/wedstrijden zal de contributie weer ingaan.

6) Alle leden zijn verplicht veranderingen in adres, woonplaats, postcode en telefoonnummer meteen schriftelijk aan de secretaris door te geven. (info@oaters.nl)

7) De hoogte van de contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op voorstel van het bestuur. De contributie wordt via automatische incasso in 12 maandelijkse termijn aan het begin van elke maand geïnd. De contributieregeling zal door het bestuur aan de leden bekend worden gemaakt door middel van het bewaarboekje, dat aan het begin van elk seizoen door de redactiecommissie wordt uitgegeven.

8) Wanneer 2 weken na de vervaldag van de contributie niet of niet geheel voldaan is, volgt een schriftelijke aanmaning. Indien de achterstallige contributie, verhoogd met de kosten verbonden aan het verzenden van de aanmaning niet binnen de in de aanmaning gestelde termijn wordt voldaan, kan een schorsing volgen, totdat het verschuldigde bedrag geheel voldaan is.

9) Ieder lid is aansprakelijk voor de schade door hem of haar aan de vereniging toegebracht.

10) De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door gedragingen van bestuurs- of andere leden, indien deze gedragingen niet vallen binnen de formele kring van bevoegdheden.

11) De vereniging is voor ontvreemding of wegraking van eigendommen van leden of derden niet aansprakelijk.

12) Alle leden vallen onder een collectieve ongevallenverzekering welke van kracht is:

a) Tijdens het deelnemen aan activiteiten van de N.B.B. en de vereniging;

b) Tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar de activiteiten plaatsvinden;

13) Indien enig lid denkt een beroep te kunnen doen op deze collectieve ongevallenverzekering, dan dient deze binnen 2 x 24 uur na het ongeval hiervan melding te maken bij de secretaris. De polisvoorwaarden zijn aanwezig op het secretariaat.

14) Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd met de statuten of dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze misdragen, kunnen door het bestuur voor een bepaalde tijd geschorst worden. In zeer ernstige gevallen, zo het bestuur daartoe met meerderheid van stemmen beslist, kan tot royement worden overgegaan.

15) In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement of de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Competitie:

1) De competitie spelende leden zijn bij wedstrijden verplicht in het verenigingstenue te verschijnen, dat bestaat uit een groen shirt (zonder mouw) en een groene short. Spelersnummers: – kleine nummers op de borst (links) en grote nummers achter op de rug (midden). Tijdens de wedstrijden is iedereen verplicht een correct tenue te dragen. Er mogen geen T-shirts onder de shirts zonder mouw gedragen worden; tenzij er een doktersverklaring wordt overlegd. De tenues zijn bij de vereniging te huur.

2) Tenues die door sponsors zijn aangeboden blijven eigendom van de vereniging.

3) In voorkomende gevallen kunnen teams gebruik maken van reserveshirts, welke te verkrijgen zijn via de wedstrijdsecretaris. De coach van het betreffende team is verantwoordelijk voor het in goede staat terugbrengen van de geleende reserveshirts.

4) Alle leden die competitie spelen zijn verplicht de taken, verbonden aan het lidmaatschap, uit te voeren. Deze taken zijn (vanaf 12 jaar): timen, scoren, fluiten, 24 sec-operator en zaalwacht zijn; het fluiten van wedstrijden zodra men scheidrechter is. Het volgen van een F-scheidsrechterscursus is verplicht voor competitie spelende leden vanaf 16 jaar. Vanaf 18 jaar is men verplicht de E-scheidsrechterscursus dan wel de basketballtrainercursus te volgen mits daar binnen de vereniging vraag naar is. Het bestuur is daarin bepalend en zal zich hierin laten adviseren door de technische commissie en de scheidsrechterscommissie.

5) Zij die als timer, scorer, operator, zaalwacht of scheidrechter zijn aangewezen, dienen bij verhindering zelf voor vervanging te zorgen.

Boetes en straffen:

1) Boetes, opgelegd door de bond en/of rayon aan de vereniging, welke het gevolg zijn van overtredingen/nalatigheid van leden dan wel een team, worden op de leden dan wel het team verhaald. Op schriftelijk verzoek vergezeld van een uitvoerige argumentatie van de betrokken leden, kan het bestuur beslissen de boete ten laste van de vereniging te laten komen.

2) Bij het nalaten van de verplichtingen, welke verbonden zijn aan het lidmaatschap, legt het bestuur boetes op, tenzij van overmacht sprake is.

3) Het bestuur houdt zich het recht voor dat lid te schorsen dat in het tijdsbestek van twee seizoenen, gemeten vanaf de laatste taakverzuiming, 4 keren of meer een taak niet heeft uitgevoerd. Een en ander ter beoordeling van het bestuur. De hoogte van de diverse boetes wordt op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Bij het nalaten of gedeeltelijk nalaten van deze verplichtingen kan het bestuur overgaan tot schorsing of royement.

4) Boetes moeten binnen 2 weken na oplegging voldaan zijn bij de penningmeester. Bij nalatigheid kan het bestuur overgaan tot schorsing of royement.